Standardvilkår for Oslo Vegetarfestival AS

1. Generelle bestemmelser

1.1

Disse vilkårene gjelder for utstillere og sponsorer («utstillere») som deltar på arrangementer i regi av Oslo Vegetarfestival AS («OVF»). Med «arrangementet» menes festivaler, konferanser eller lignende tilstelninger, inkludert tidsrommet for eventuell opp- og nedrigg.

1.2

Enhver utstiller, herunder utstillers personell og underleverandører, er fullt ut bundet av standardvilkårene. Dette gjelder uansett om utstilleren har tatt forbehold av noe slag, med mindre det aktuelle forbeholdet er skriftlig godkjent av OVF.

1.3

Alle utstillere skal være godkjent av Oslo Vegetarfestival. Fremleie av standplass er ikke tillatt.

2. Påmelding

2.1

Påmeldingen er bindende. Ønsker en utstiller å trekke deltagelsen hefter man økonomisk ut fra reglene i pkt. 4 med mindre avbestillingen er innenfor en frist angitt av OVF.

2.2

OVF avgjør om utstilleren skal tildeles plass, og har anledning til å avvise påmeldinger på fritt grunnlag. OVF avgjør plassering av stands på arrangementet etter eget skjønn.

2.3

Etter at OVF har akseptert påmeldingen hefter utstilleren for den totale sum av bestilte ytelser, herunder leie for standplass og bestilte tilleggsytelser som strøm, bord m.m.

3. Fakturering

3.1

Leie for standplass med eventuelle bestilte tilleggsytelser («kontraktssummen») forfaller i sin helhet i henhold til de betalingsbetingelsene som fremgår av tilsendte fakturaer.

3.2

Unnlatelse av å innbetale kontraktssummen innen fastsatte frister kan medføre tap av retten til deltagelse på arrangementet. OVF har i så fall rett til å disponere plassen.

4. Avmelding og avlysning

4.1

Velger en utstiller å ikke delta på arrangementet eller er forhindret fra å delta, fritar ikke dette utstilleren fra å betale kontraktssummen. OVF kan fritt disponere over det areal som blir ledig som følge av den manglende deltagelsen, uten at dette gir vedkommende noe refusjonskrav overfor OVF. Tilsvarende gjelder dersom utstilleren ikke bemanner sin stand i henhold til nærmere angitte tider.

4.2

Dersom det inntreffer forhold som etter OVFs skjønn vil gjøre gjennomføringen uforsvarlig eller vesentlig vanskeliggjort, står OVF fritt til å avlyse arrangementet. Ved en avlysning fra OVFs side refunderes innbetalt beløp for de ytelser som ikke allerede er levert.

4.3

Dersom det på arrangementstidspunktet er innført offentlige restriksjoner som følge av COVID eller annet smitteutbrudd, og disse innebærer at arrangementet ikke kan gjennomføres som planlagt står OVF fritt til å avlyse arrangementet og kreve dekket 40 % av kontraktssummen fra utstilleren som dekning for noe av sitt tap. Tilsvarende gjelder dersom det, etter OVFs skjønn, er grunn til å tro at slike offentlige restriksjoner eller retningslinjer vil gjelde på arrangementstidspunktet og disse vil gjøre gjennomføringen uforsvarlig eller vesentlig vanskeliggjort.

4.4

Uansett årsak til at arrangementet avlyses hefter ikke OVF for eventuelt økonomisk tap, verken direkte eller indirekte, som utstilleren måtte bli påført.

5. Gjennomføring av arrangementet

5.1

Utstillerne må overholde de instrukser som gis av OVF under gjennomføringen av arrangementet, samt aktuelle lover og regler, herunder krav relatert til hygiene, servering og næringsmiddelhåndtering. Utstillere som ikke etterkommer OVFs instrukser kan bortvises fra arrangementet uten erstatning eller vederlag av noe slag.

5.2

OVF kan angi nærmere krav til bestillings- og betalingsløsninger som utstilleren er påkrevd å benytte seg av overfor publikum.

5.3

OVF kan kreve fjernet eller selv fjerne fra arrangementet de varer og tjenester som utstiller tilbyr publikum og som ikke oppfylle arrangementets kvalitetskrav, herunder at disse skal være fri for animalske ingredienser og ikke testet på dyr, eller for øvrig fremstår som upassende.

6. Opprydding

6.1

Utstilleren er ansvarlig for å demontere og fjerne egen stand etter arrangementets avslutning. OVF har intet ansvar for hensatte gjenstander og utstilleren aksepterer at hensatte gjenstander kastes. OVF vil kreve refundert alle kostnader på grunn av manglende opprydding.

7. Bemanning

7.1

Den enkelte stand skal i arrangementets åpningstid være bemannet til enhver tid, dersom ikke annet er avtalt med OVF.

8. Reklamasjon og erstatningsansvar

8.1

OVF plikter å levere kontraktsmessige ytelser. Dersom ytelsene er mangelfulle skal utstiller reklamere snarest.

8.2

Ved mangler kan utstiller kreve retting, omlevering eller refusjon av kjøpesummen for den aktuelle ytelsen. OVF står fritt i å velge hvilken av mangelsbeføyelsene som skal etterkommes. Utstillers krav som følge av mangler er i ethvert tilfelle oppad begrenset til å få refundert kjøpesummen for den aktuelle ytelsen.

8.3

Helt eller delvis bortfall av vanntilgang, telefondekning, internettdekning eller strømtilførsel under arrangementet regnes under ingen omstendighet som en mangel og OVF fraskriver seg ethvert ansvar for økonomisk tap som slikt bortfall måtte medføre.

9. Øvrige ansvarsbestemmelser

9.1

OVF fraskriver seg ethvert ansvar for økonomisk eller ikke-økonomisk tap som utstiller måtte lide som følge av, eller i forbindelse med, deltagelse på arrangementet. OVF gir ingen garantier i forbindelse med deltagelsen, verken for antall besøkende, omsetning, værforhold eller annet.

9.2

OVF er ikke ansvarlig for tyveri eller skade på personer eller gjenstander som måtte oppstå på arrangementsområdet eller under transport. Den enkelte utstiller er selv ansvarlig for å tegne nødvendige forsikringer for egne eiendeler og egen virksomhet, herunder ansvars-, produktansvars- og skadeforsikringer (feks. for utstyr, serveringsvirksomhet, standpersonell og varer).

9.3

Utstilleren er ansvarlig for enhver form for skade som er forårsaket av dem selv eller noen de hefter for, herunder deres personell og leverandører. Nødvendige reparasjoner og utbedring av skader skjer for vedkommende utstillers regning.

9.4

Bruk og tilkobling av elektrisk utsyr til arrangementets strømnett skal skje i henhold til OVFs instrukser og skjer for utstillers eget ansvar og regning. OVF fraskriver seg ethvert ansvar for helt eller delvis svikt eller brudd i strømtilførselen i løpet av arrangementet og konsekvensen av slike brudd, uavhengig av årsak. OVF kan koble fra elektrisk utstyr som har forårsaket, eller som det mistenkes at kan forårsake kortslutning og/eller strømbrudd uten noe ansvar for eventuelt økonomisk tap som dette måtte medføre.

9.5

Utstiller plikter å holde OVF skadesløs for eventuelle krav som måtte rettes mot OVF som følge av utstillers virksomhet, for eksempel som følge av personskade, matforgiftning o.l. forårsaket av utstiller.

9.6

OVF fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil i trykket eller elektronisk informasjonsmateriell om utstillingen.

9.7

Dersom OVF har erstatningsansvar overfor utstiller er dette i alle tilfeller oppad begrenset til kontraktssummen med den aktuelle utstiller. OVF er under ingen omstendigheter ansvarlig for utstillerens indirekte tap.